Публікації

Методичні рекомендації щодо навчання інформатики у 9 класі у 2018-2019 н.р.

Зображення
Навчальна програма                   У 2018/2019 навчальному році вивчення інформатики у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за навчальними програмами для учнів 5-9 класів, які розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням:https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/programa-informatika-5-9-traven-2015.pdf

                 Учні 9-х класів будуть вперше працювати за програмою, розробленою відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392. Варто зауважити, що ця навчальна програма не зазнала жодних змін протягом останнього року.

Особливості навчання інформатики у 9 класі У 9 класі завершується вивчення курсу інформатики в основній школі. Тому значну увагу слід приділяти узагальненню й повторенню матеріалу, повноцінному й цілісному формуванню ІТ-компетентност…

Файли-заготовки до теми "Розв'язування компетентнісних завдань"

Розв'язування компетентнісних завдань у 9 класі з методичної точки зору є інструментом узагальнення та систематизації вивченого матеріалу з курсу інформатики. На відміну від методичних прийомів до розв'язування компетентнісних завдань у 5-7 класах, у 8-9 класах учням пропонується самостійно дібрати середовище/ща виконання завдання та обґрунтувати вибір цього середовища. Однією із компетнтностей, що розвивається в процесі виконання запропонованих завдань, є здатність учнів до адекватної самооцінки результатів, створених самостійно. Це досягається шляхом заповнення учнем таблиці оцінювання власної роботи. Окрім зазначеної компетентності, в процесі виконання компетентнісних завдань формуються предметні компетентності та ключові:
Спілкування державною мовами Спілкування іноземними мовами Математична компетентність Основні компетентності у природничих науках і технологіях Інформаційно-цифрова компетентність Уміння вчитися впродовж життя Ініціативність і підприємливість Соціальн…

Середовища для створення ліній часу

Лінії часу - це спеціальним чином подана діаграма, яка прив'язана до послідовності дат. Таку діаграму можна створювати в середовищі табличного процесора, якщо в одному рядку вказати дати, а в наступному відповідно події, які відбувались у вказані дати. При цьому для оптимального відображення тексту події події, як правило, використовують поворот тексту у клітинці на 45 градусів. Є й спеціальні інструменти для створення ліній часу.
Time Toast 

https://www.timetoast.com/

Це сервіс створення хронік, який має простий інтерфейс і легку інтеграцією з Facebook. Порядок роботи з Time Toast гранично простий – ви обираєте пункт «Додати подію» і починаєте творити історію: свою або Наполеона Бонапарта, історію XVII або XIX ст. – список можна продовжувати нескінченно. Сервіс дозволяє включати в хроніку текстУсі раніше створені лінії часу в Time Toast не для того згруповані в категорії: «Музика», «Фільми», «Наука і технології», «Бізнес», «Політика», «Біографії», «Мистецтво і культура», «Особистос…

Файли-заготовки до розділу "Створення персонального навчального середовища"

Останнім тематичним розділом у програмі навчання інформатики у 9-му класі є тема "Створення персонального навчального середовища". Для виконання завдань із цього розділу вчителю потрібно розмістити на робочих місцях учнів файли-заготовки. Завантажити їх можна за посиланням:
https://goo.gl/vyWFSa                  Зауважте, що в пропонованому архіві папку Уроки HTML ми подали архівом. Але на робочих місцях учнів у відповідній папці її потрібно подати у розархівованому вигляді.  Вдалих уроків!

Файли-заготовки до розділу "Комп'ютерна графіка"

Для вивчення основних понять з векторної комп'ютерної графіки, які передбачені у програмі навчання інформатики у 9 класі вчителю, який працює за підручником авторського колективу під керівництвом Морзе Н.В., потрібно завантажити файли-заготовки за посиланням:
https://goo.gl/9Fm77i
Модель яскравості кольорів, яку використовують у праві 1 (с. 165) можна завантажити за посиланням: https://www.geogebra.org/o/hF5UhSPQ
До конвертера кольорів, який запропонований для виконання вправи 2, переходять за посиланням : https://colorscheme.ru/color-converter.html.   Вдалих уроків!

Методичні рекомендації до проведення практичної роботи №9

Завершує вивчення розділу "Комп'ютерні публікації" практична робота №9 "проектування та створення комп'ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження".
              Важливо, що для виконання практичного завдання на уроці  - створення публікації має передувати сплановане дослідження учня. Планування такого дослідження передбачає:
1) вибір теми дослідження (одне із запропонованих 4-х завдань у підручнику: завдання, запропоноване вчителем та обране учнем, або дослідження, запропоноване учнем або вчителем поза текстом підручника;
2) проведення власне дослідження: добір інформаційних матеріалів за темою;
3) планування подання результатів дослідження.
             До проведення практичної роботи вчитель може провести онлайн чи очну консультацію, обговорити ідеї, перевірити стан підготовки до практичного заняття.
             Напередодні практичної роботи відповідно до обраної теми вчитель може запропонувати критерії оцінювання …