Публікації

Файли-заготовки до теми "Розв'язування компетентнісних завдань"

Розв'язування компетентнісних завдань у 9 класі з методичної точки зору є інструментом узагальнення та систематизації вивченого матеріалу з курсу інформатики. На відміну від методичних прийомів до розв'язування компетентнісних завдань у 5-7 класах, у 8-9 класах учням пропонується самостійно дібрати середовище/ща виконання завдання та обґрунтувати вибір цього середовища. Однією із компетнтностей, що розвивається в процесі виконання запропонованих завдань, є здатність учнів до адекватної самооцінки результатів, створених самостійно. Це досягається шляхом заповнення учнем таблиці оцінювання власної роботи. Окрім зазначеної компетентності, в процесі виконання компетентнісних завдань формуються предметні компетентності та ключові:
Спілкування державною мовами Спілкування іноземними мовами Математична компетентність Основні компетентності у природничих науках і технологіях Інформаційно-цифрова компетентність Уміння вчитися впродовж життя Ініціативність і підприємливість Соціальн…

Середовища для створення ліній часу

Лінії часу - це спеціальним чином подана діаграма, яка прив'язана до послідовності дат. Таку діаграму можна створювати в середовищі табличного процесора, якщо в одному рядку вказати дати, а в наступному відповідно події, які відбувались у вказані дати. При цьому для оптимального відображення тексту події події, як правило, використовують поворот тексту у клітинці на 45 градусів. Є й спеціальні інструменти для створення ліній часу.
Time Toast 

https://www.timetoast.com/

Це сервіс створення хронік, який має простий інтерфейс і легку інтеграцією з Facebook. Порядок роботи з Time Toast гранично простий – ви обираєте пункт «Додати подію» і починаєте творити історію: свою або Наполеона Бонапарта, історію XVII або XIX ст. – список можна продовжувати нескінченно. Сервіс дозволяє включати в хроніку текстУсі раніше створені лінії часу в Time Toast не для того згруповані в категорії: «Музика», «Фільми», «Наука і технології», «Бізнес», «Політика», «Біографії», «Мистецтво і культура», «Особистос…

Файли-заготовки до розділу "Створення персонального навчального середовища"

Останнім тематичним розділом у програмі навчання інформатики у 9-му класі є тема "Створення персонального навчального середовища". Для виконання завдань із цього розділу вчителю потрібно розмістити на робочих місцях учнів файли-заготовки. Завантажити їх можна за посиланням:
https://goo.gl/vyWFSa                  Зауважте, що в пропонованому архіві папку Уроки HTML ми подали архівом. Але на робочих місцях учнів у відповідній папці її потрібно подати у розархівованому вигляді.  Вдалих уроків!

Файли-заготовки до розділу "Комп'ютерна графіка"

Для вивчення основних понять з векторної комп'ютерної графіки, які передбачені у програмі навчання інформатики у 9 класі вчителю, який працює за підручником авторського колективу під керівництвом Морзе Н.В., потрібно завантажити файли-заготовки за посиланням:
https://goo.gl/9Fm77i
Модель яскравості кольорів, яку використовують у праві 1 (с. 165) можна завантажити за посиланням: https://www.geogebra.org/o/hF5UhSPQ
До конвертера кольорів, який запропонований для виконання вправи 2, переходять за посиланням : https://colorscheme.ru/color-converter.html.   Вдалих уроків!

Методичні рекомендації до проведення практичної роботи №9

Завершує вивчення розділу "Комп'ютерні публікації" практична робота №9 "проектування та створення комп'ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження".
              Важливо, що для виконання практичного завдання на уроці  - створення публікації має передувати сплановане дослідження учня. Планування такого дослідження передбачає:
1) вибір теми дослідження (одне із запропонованих 4-х завдань у підручнику: завдання, запропоноване вчителем та обране учнем, або дослідження, запропоноване учнем або вчителем поза текстом підручника;
2) проведення власне дослідження: добір інформаційних матеріалів за темою;
3) планування подання результатів дослідження.
             До проведення практичної роботи вчитель може провести онлайн чи очну консультацію, обговорити ідеї, перевірити стан підготовки до практичного заняття.
             Напередодні практичної роботи відповідно до обраної теми вчитель може запропонувати критерії оцінювання …

Файли-заготовки до розділу "Комп'ютерні публікації"

Шановні колеги! Із привітанням усім, хто святкує Різдво Христове разом із католицьким світом, розміщуємо файли-заготовки до розділу "Комп'ютерні публікації"^

https://goo.gl/xgssBc

Для тих навчальних закладів, які використовують у навчанні LibreOffice зазначаємо, що файли-заготовки подані у форматі, який редагується програмою, яка входить до пакету Microsoft Office, на відміну від усіх інших розділів, де матеріал подавався для двох офісів окремо. Для вивчення даного розділу,  за умов відсутності програми Publisher, можна використовувати загальні підходи, а практичну частину виконати на шаблонах публікацій, які вбудовані у текстовому процесорі. Окрім цього, дякую за коментар та хочу процитувати Володимира Бондаренка: " Файли формату *.pub відкриваються програмою LibreOffice Draw. Звичайно, у Draw відсутні деякі можливості Publisher (наприклад, перетікання тексту між текстовими блоками), проте основі можна навчити."

Вдалих уроків та завершення навчального семестру!

Методичні вказівки до проведення практичної роботи 7

Зображення
Практична робота 7 містить 3 завдання. Автори передбачають, що на уроці практичної роботи кожен учень має виконати бодай 1 завдання із наведених. Вчитель має сам вказати яке із завдань має виконати учень та в якому обсязі. Наприклад, завдання Черга можна виконати у такому варіанті: усі три підзавдання із запропонованих, або перше і третє, друге і третє із запропонованих. Виходячи із цього система оцінювання може бути наступною:
1) створення електронної форми проекту - 30% загальної оцінки;
2) створення та налагодження програмного коду, за яким отримують правильний результат - 70% оцінки.
Форма проекту Черга (усі три підзадачі) після запуску може мати вигляд:
Після натиснення кнопки Визначити отримують результат: Програмний код проекту:

Завдання спортивні змагання передбачають пошук найменшого та найбільшого значення елемента лінійної таблиці та суми елементів таблиці. Можна обговорити з дітьми яким чином відкинути із результату сумування оцінок суддів максимальне та мінімальне значенн…